15 04 2020 մաթեմատիկա

  1. Թվերըգրի՛րթվանշաններով.
  2. Երեքհարյուրքառասունվեցհազարչորսհարյուրերեսունութ346438
  3. Երկուհարյուրքսանութհազարյոթանասունյոթ228078
  4. Հիսունհինգհազարութ55008
  5. Հազարչորսհարյուր մեկ1401
  6. Հարյուրքսանհազարհինգ120005
  7. Չորսհարյուրիննսունինըհազարհարյուրհինգ499105
  8. Երեքհարյուրքսանհազարտասը320010
  9. Հիսունհազարվաթսունութ50068
  10. Հազարհինգհարյուրքառասուներկու1542

Continue reading “15 04 2020 մաթեմատիկա”