16 04 2020

  1. Գրի՛րբառերով.

127.569 – հարյուր քսանյոթ հազար հինգ հարյուր վացունինը

368.208 – երեք հարյուր վաթսունութ հազար երկու հարյուր ութ

696.382 – վեց հարյուր իննսունվեց երեք հարյուր ութսուներկու

915.874 – իննը հարյուր տասնհինգ ութ հարյուր յոթանասունչորս

874.083 – ութ հարյուր յոթանասունչորս հազար ութսուներեք

748.317–յոթ հարյուր քառասունութ հազար երեք հարյուր տասնյոթ

  • Լրացրո՛ւպակասողթվերը.

45×2=90

20×5=100

17×3=51

18×3=54

15×4=60

24×4=96

32×3.=96

15×5=75

27×3=81

  • 3.   Օրացույցից օգտվելով՝ պատասխանի՛ր հարցերին:
Այսօրամսիքանի՞սն   է16
Վաղըամսիքանի՞սըկլինի:17
Երեկամսիքանի՞սնէր:15
Տասներկու օրիցամսիքանի՞սըկլինի:28
Ինը օր առաջամսիքանի՞սնէր:7
Շաբաթվաի՞նչօրէր
Երեկչորեքշաբթի
Յոթօրառաջուրբաթ
Շաբաթվաի՞նչօրկլինի
1 շաբաթ հետոհինգշաբթի

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s