7 05 2020

  1. Տրված թվերը գրի՛ր տառերով։

654187 – վեց հարյուր հիսունչորս հազար հարյուր ութսունյոթ

485950 – չորս հարուր ութսունհինգ հազար իննը հարյուր հիսուն

475100 – չորս հարյուր  յոթանասունհինգ հազար հարյուր

  • Տրվածթվերըներկայացրո՛ւկարգայինգումարելիներիգումարիտեսքով.

9475 =9000+400+70+5

34567 =30000+4000+500+60+7

236149 =200000+30000+6000+100+40+9

  • Հաշվի՛ր  արտահայտության արժեքը։

30 x 10 =300

70 x 4 =280

50 x 90 =4500

20 x 600 =12000

6000 x 30 =180.000

500 :100 =5

9000 : 10 =900

350 : 7 =50

6300 : 900 =7

56000 :  80 =700

  • 4.   Որոշի՛ր յուրաքանչյուր առարկայի արժեքը։

Լուծում 200:2=100 450-100=350  450-350=100

Պատ100 350 100՝

Ինչքա՞ն գումար է հարկավոր յուրաքանչյուր առարկայից մեկական գնելու համար։

Լուծում 100+350=450 450+100=550

Պատ՝550

Ինչքա՞ն գումար է հարկավոր յուրաքանչյուր առարկայից տասական գնելու համար։

Լուծում 100×10=1000 350×10=3500  100×10=1000

Պատ՝  1000   3500   1000

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s