7 10 2020

Բազմապատկում։ Բազմանիշ թվի բազմապատկումը երկնիշ և եռանիշ թվերով

Նախ  վերհիշենք, թե ինչպես ենք բազմանիշ թիվը բազմապատկում միանիշ թվով՝

     
x643 
   3 
1929 
     

Այժմ բազմանիշթիվը  բազմապատկենք երկնիշթվով:

Թիվը  երկնիշ  թվով՝ բազմապատկելիս  սյունակաձև  գրելու  դեպքում  նախ այն  բազմապատկում   ենք  միավորով,  արդյունքը գրում ենք գծից ներքև 1-ին տողում, ապա  տասնավորով, որի  արդյունքը  գրում ենք  երկրոդ տողում  1 նիշ խորքից, և արդյունքները գումարում ենք այնպես,  ինչպես  այս  օրինակներում՝

 x456 
   65 
+2280 
2736  
29640 
      

Այժմ    բազմանիշթիվը   բազմապատկենք  եռանիշ թվով:

Թիվը եռանիշ թվով բազմապատկելիս սյունակաձև գրելու դեպքում նախ այնբազմապատկում ենք միավորով, արդյունքը գրում ենք գծից ներքև 1-ին տողում, ապա տասնավորով, որի  արդյունքը  գրում ենք  երկրոդ տողում  1 նիշ խորքից, հետո հարյուրավորով, որի արդյունքը գրում ենք երրորդ տողում 2 նիշ  խորքից և արդյունքները գումարում ենք այնպես, ինչպես օրինակում՝

 x5462  
   123  
+16386  
10924   
5462    
671826  
        

1Հաշվի՛րարտահայտությանարժեքը։

678×5

     
x678 
   5 
3390 
     

1240×3

      
x1240 
    3 
 3720 
      

585×55

 x 585 
    55 
+ 2925 
 2925  
 32175 
       

548×66

 X 548 
    66 
+ 3288 
 3288  
 36168 
       

828×882

         
 x  828  
    882  
+  1656  
  6624   
 6624    
 730296  
         

625×304

          
 X   625  
     304  
+   2490  
    000   
  1875    
  189990  
          

8624×126

          
 x  8624  
     126  
+  51744  
  17248   
  8624    
 1086624  
          

2․ Եթե Կարենիմտապահածթվիկրկնապատիկիցհանենք 14 ևարդյունքըբաժանենք 5-ի, կստանանք 60։Ո՞րթիվնէմտապահելԿարենը։

x- 14 : 5=60  60 x 5 +14 =314   314 -14  =300 : 2 =150

Տնային առաջադրանքներ.

1․ Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը։

174×5

     
x174 
   5 
 870 
     

336×6

      
x 336 
    6 
 1996 
      

466×24

 x 466 
    24 
+ 1864 
  932  
 11184 
       

555×555

          
 x   555  
     555  
+   2775  
   2775   
  2775    
  306025  
          

642×704

          
 x   642  
     704  
+   2568  
    000   
  4494    
  451968  
          

1932×126

          
 x  1932  
     126  
+  11592  
   3864   
  1932    
  243432  
          

2ԵթեԴավիթի  մտապահածթվինավելացնենք 2 ևստացված  գումարը փոքրացնենք 5 անգամ, ապակստանանք 34։Գտե՛քԴավիթիմտապահվածթիվը։ X + 2