9 10 2020


Հայերենում երեսունվեց հնչյուն կա: Դրանք արտահայտվում են երեսունինը տառերով:

Երեսունվեց հնչյուններից վեցը ձայնավորներ են (ա, է, ը, ի, օ, ու), իսկ երեսունը՝ բաղաձայններ (բ, գ, դ, զ, թ, ժ, լ, խ, ծ, կ, հ, ձ, ղ, ճ, մ, յ, ն, շ, չ, պ, ջ, ռ, ս, վ, տ, ր, ց, փ, ք, ֆ):

Է  և ե  տառերը է  հնչյունի նշաններն են:

Օ  և ո  տառերը  օ  հնչյունի նշաններն են:

Ե  և ո  տառերը կարող են մեկից ավելի հնչյուն արտահայտել (եյէովօ):

Մեկից ավելի հնչյուն է  արտահայտում նաև և տառը (կա՛մ էվ, կա՛մ  յէվ):

Իսկ հիմա գրի՛ր վարժությունները:

  1. Տրված բառերում  ե և ո տառերն ինչպե՞ս են կարդացվումԱ և Բ շարքերը ի՛նքդ շարունակիր:

Ա. Եղանակ, երազ, երամ, երկիր, երդում, եռալ, եղնիկ Երևան երեք երկինք

Բ. Ոզնի, ող, որս, ոսկոր, ոստ, որակ, ոտք, որտեղ որթ որդ ոչ որսորդ  2. Տրվածբառերում  և  տառնինչպե՞սէկարդացվում:

Ա Հարևան, Սևան, հևալ, տերև, կեղև, թև, սև Երևան արև անձրև

Բ. Նաև, թեև, և բարև որոհետև

3. Գրի՛ր բառասկզբում  է  ունեցող 5  բառ: Դրանցով կազմի’ր նախադասություններ:4. Գրի՛ր բառասկզբում  O ունեցող 5  բառ: Դրանցով կազմի’ր նախադասություններ: Էմմա էջ էջանիշ Էջմիածին Էրեբունի օր օթևան օրոր օճառ էմման ամեն օր գնում է դպրոց: Գրքի էջը ճղվել էր: Էջմիածինը գեղեցիկ է: Օճառով լվանում ենք ձեռքերը: Այս օր շատ շոգ է:

9 10 2020

Գումարում։ Գումարման ստուգումը հանումով

Դասարանական առաջադրանքներ.

1 Կատարի՛ր գումարում և արդյունքը ստուգի՛ր հանումով։

Գումարելի+Գումարելի=Գումար
4156+123=4279

1 Կատարի՛ր գումարում և արդյունքը ստուգի՛ր հանումով։

Օրինակ՝ 4156+123=4279

+4156 Ստուգում՝4279   
  123    123   
 4279   4156   

585+585=1170

+ 585 Ստուգում՝1170   
  585    585   
 1170    585   

82844+7258= 90102

+82844 Ստուգում՝90102  
  7258    7258  
 90102   82844  

4758+645=5403

+4758 Ստուգում՝5403   
  645    645   
 5403   4758   

11111+11684=12795

+11111 Ստուգում՝12795  
  1684    1684  
 12795   11111  

1147+5689=6836

+1147 Ստուգում՝6836   
 5689   5689   
 6836   1147   

47859+16982=64841

+47859 Ստուգում՝64841  
 16982   16982  
 64841   47863  

6729+1284=8013

+6729  Ստուգում՝8013   
 1284    1284   
 8013    6729   

2 Հանումով ստուգի՛ր ճիշտ է արդյոք կատարվել գումարումը։

Օրինակ՝ 9999+55=10054  ճիշտ է

Ստուգում՝10054 
     55 
   9999 

25+7897=7922  ճիշտ է

Ստուգում՝7922  
  7897  
    25  

978+167=1154  ոչ

Ստուգում՝1154  
   167  
   987  

3․ Երբ կանգառում ավտոբուսից իջավ 7 ուղևոր և ավտոբուս բարձրացավ 12 ուղևոր, ավտոբուսում ուղևորների թիվը դարձավ 24։ Քանի՞ ուղևոր կար ավտոբուսում մինչև կանգառ։

   X – 7 + 12 =24   24 -12 + 7 =19       Պատ  19

4  Գնացքը երկու օրում անցավ 1255կմ ճանապարհ։ Երկրորդ օրն այն անցավ 25կմ-ով պակաս ճանապարհ, քան անցել էր առաջին օրը։ Որքա՞ն ճանապարհ  է անցել գնացքը երկրորդ օրը։

    1255 -25 =1230  1230 :  2= 615    Պատ 615կմ

Տնային առաջադրանքներ.

1 Կատարի՛ր գումարում և արդյունքը ստուգի՛ր հանումով

672+672=1344

+ 672 Ստուգում՝1344   
  672    672   
 1344    672   

9182+98=9280

+9182 Ստուգում՝9280   
   98     98   
 9280   9182   

1487+561=2048

+1487 Ստուգում՝2048   
  561    561   
 2048   1487   

89621+3810=93431

+89621 Ստուգում՝93431  
  3810    3810  
 93431   89621  

Գումարում։ Գումարման ստուգումը հանումով

Դասարանական առաջադրանքներ.

1 Կատարի՛ր գումարում և արդյունքը ստուգի՛ր հանումով։

Գումարելի+Գումարելի=Գումար
4156+123=4279

1 Կատարի՛ր գումարում և արդյունքը ստուգի՛ր հանումով։

Օրինակ՝ 4156+123=4279

+4156 Ստուգում՝4279   
  123    123   
 4279   4156   

585+585=1170

+ 585 Ստուգում՝1170   
  585    585   
 1170    585   

82844+7258= 90102

+82844 Ստուգում՝90102  
  7258    7258  
 90102   82844  

4758+645=5403

+4758 Ստուգում՝5403   
  645    645   
 5403   4758   

11111+11684=12795

+11111 Ստուգում՝12795  
  1684    1684  
 12795   11111  

1147+5689=6836

+1147 Ստուգում՝6836   
 5689   5689   
 6836   1147   

47859+16982=64841

+47859 Ստուգում՝64841  
 16982   16982  
 64841   47863  

6729+1284=8013

+6729  Ստուգում՝8013   
 1284    1284   
 8013    6729   

2 Հանումով ստուգի՛ր ճիշտ է արդյոք կատարվել գումարումը։

Օրինակ՝ 9999+55=10054  ճիշտ է

Ստուգում՝10054 
     55 
   9999 

25+7897=7922  ճիշտ է

Ստուգում՝7922  
  7897  
    25  

978+167=1154  ոչ

Ստուգում՝1154  
   167  
   987  

3․ Երբ կանգառում ավտոբուսից իջավ 7 ուղևոր և ավտոբուս բարձրացավ 12 ուղևոր, ավտոբուսում ուղևորների թիվը դարձավ 24։ Քանի՞ ուղևոր կար ավտոբուսում մինչև կանգառ։

   X – 7 + 12 =24   24 -12 + 7 =19       Պատ  19

4  Գնացքը երկու օրում անցավ 1255կմ ճանապարհ։ Երկրորդ օրն այն անցավ 25կմ-ով պակաս ճանապարհ, քան անցել էր առաջին օրը։ Որքա՞ն ճանապարհ  է անցել գնացքը երկրորդ օրը։

    1255 -25 =1230  1230 :  2= 615    Պատ 615կմ

Տնային առաջադրանքներ.

1 Կատարի՛ր գումարում և արդյունքը ստուգի՛ր հանումով

672+672=1344

+ 672 Ստուգում՝1344   
  672    672   
 1344    672   

9182+98=9280

+9182 Ստուգում՝9280   
   98     98   
 9280   9182   

1487+561=2048

+1487 Ստուգում՝2048   
  561    561   
 2048   1487   

89621+3810=93431

+89621 Ստուգում՝93431  
  3810    3810  
 93431   89621  

2 Երկու օրում Գայանեն վաճառեց 240կգ վարունգ։ Առաջին օրը նա վաճառեց 20կգ ավելի, քան երկրորդ օրը։ Հաշվի՛ր, թե որքան է կազմում երկրորդ օրվա վաճառքի գումարը, եթե առաջին օրվանը կազմում է 10400դրամ։