9 10 2020


Հայերենում երեսունվեց հնչյուն կա: Դրանք արտահայտվում են երեսունինը տառերով:

Երեսունվեց հնչյուններից վեցը ձայնավորներ են (ա, է, ը, ի, օ, ու), իսկ երեսունը՝ բաղաձայններ (բ, գ, դ, զ, թ, ժ, լ, խ, ծ, կ, հ, ձ, ղ, ճ, մ, յ, ն, շ, չ, պ, ջ, ռ, ս, վ, տ, ր, ց, փ, ք, ֆ):

Է  և ե  տառերը է  հնչյունի նշաններն են:

Օ  և ո  տառերը  օ  հնչյունի նշաններն են:

Ե  և ո  տառերը կարող են մեկից ավելի հնչյուն արտահայտել (եյէովօ):

Մեկից ավելի հնչյուն է  արտահայտում նաև և տառը (կա՛մ էվ, կա՛մ  յէվ):

Իսկ հիմա գրի՛ր վարժությունները:

  1. Տրված բառերում  ե և ո տառերն ինչպե՞ս են կարդացվումԱ և Բ շարքերը ի՛նքդ շարունակիր:

Ա. Եղանակ, երազ, երամ, երկիր, երդում, եռալ, եղնիկ Երևան երեք երկինք

Բ. Ոզնի, ող, որս, ոսկոր, ոստ, որակ, ոտք, որտեղ որթ որդ ոչ որսորդ  2. Տրվածբառերում  և  տառնինչպե՞սէկարդացվում:

Ա Հարևան, Սևան, հևալ, տերև, կեղև, թև, սև Երևան արև անձրև

Բ. Նաև, թեև, և բարև որոհետև

3. Գրի՛ր բառասկզբում  է  ունեցող 5  բառ: Դրանցով կազմի’ր նախադասություններ:4. Գրի՛ր բառասկզբում  O ունեցող 5  բառ: Դրանցով կազմի’ր նախադասություններ: Էմմա էջ էջանիշ Էջմիածին Էրեբունի օր օթևան օրոր օճառ էմման ամեն օր գնում է դպրոց: Գրքի էջը ճղվել էր: Էջմիածինը գեղեցիկ է: Օճառով լվանում ենք ձեռքերը: Այս օր շատ շոգ է:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s