The House

Mr. and Mrs. Smith have one son and one daughter. The son’s name is John. The daughter’s name is Sarah.

The Smiths live in a house. They have a living room. They watch TV in the living room. The father cooks food in the kitchen. They eat in the dining room. The house has two bedrooms. They sleep in the bedrooms. They keep their clothes in the closet. There is one bathroom. They brush their teeth in the bathroom.

The house has a garden. John and Sarah play in the garden. They have a dog. John and Sarah like to play with the dog. Տեր և տիկին Սմիթը ունի մեկ որդի և դուստր :Նրա տղայի անունը Ջոն է;Իսկ դուստրի անունը Սարա;Դարբիները ապրում են տանը;Նրանք հեռուստացույց են նայում հյուրասենյակում;Հայրը խոհանեցում կերակուր է պատրաստում:Նրանք ուտում են ճաշասենյակում: Տունը ունի երկու ննջասենյակ:Նրանք քնում են անկողնում:Նրանք լվացվում են իրենց ատամները լոգարանում:Տունը ունի այգի:Յոնը և Սարան խաղում են այգում:Նրանք ունեն շուն:Ջոնը և Սարան սիրում են խաղալ իրենց շան հետ:


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s