16 12 2020

ԳԻՐՔ- պարզ բառ գրիչ- պարզ բառ տերևաթափ- տերև +ա+թափ (բարդ բառ) վերջալույս-վերջ+ա +լույս (

բարդ բառ ) մարդուկ- մարդ ( արմատ) ուկ (ածական) արևային-արև (արմատ) ային-ածանց

16 12 2020

Պարապմունք 48-51

1․ Հաշվիր արտահայտության արժեքը։

1) 435‧(6000-5978)+35400:(4345-4285)=10160
2) 350‧32+(5621-875):7=11878

2․ Տեղադրելով մաթեմատիկական գործողության նշաններ, ստացի’ր հավասարություն:

2 2 2: 2=111 

99 – 9=90

3․  Գյուղատնտեսական աշխատանքների համար հողագործը գնել է բահ, գերանդի, մանգաղ և եղան։ Քանի՞ միավոր գյուղատնտեսական գործիք է գնել հողագործը։ 4