7 05 2021

Թեսթ 5

Պատմումէինքը՝ՉարլիՉապլինը

Եսծնվելեմ 1889-իապրիլի 16-ին,երեկոյանժամը 8-ին, Ուոլվորթիշրջանում, Իսթ-լեյնփողոցում: Եսլրագիրեմվաճառել, խաղալիքներսոսնձել, աշխատելեմտպարանում, ապակիփչողիարվեստանոցում, բայցգիտեի, որդրանքժամանակավորեն, իվերջո, դերասանեմդառնալու:

 … Հինգտարեկանհասակումիմառաջինելույթիհամարեսպարտականեմմորս… Նաինձմենակչէրթողնումվարձովբնակարանումևսովորաբարհետը(տանել) թատրոն: Հիշումեմ, թեինչպեսկանգնածէիբեմիհետևում, երբհանկարծմորսձայնըխզվեց: Հանդիսականներնսկսեցինծիծաղել, բղավել. եսչէիհասկանում, թեինչէկատարվում: Իսկաղմուկըգնալովմեծանումէր, ևմայրիկսստիպվածեղավբեմիցհեռանալ: Նասաստիկհուզվածէր, վիճումէրտն□րենիհետ: Հանկարծտնօրեննասաց, թեկարելիէնրափոխարենինձթողնելբեմ, ևձեռքիցսբռնած՝ինձբեմտարավու(թողնել)այնտեղմենակ:

Ահաբեմեզրիլապտերներիվառլույսիտակնվագախմբինվագակցությամբեսսկսեցիեր□ելայնժամանակշատտարածվածփողոցայինմիերգ: Չէիհասցրելերգիկեսնէլերգել, երբբեմիվրաանձրևիպեսսկսեցինտեղալմանր դրամներ:Եսընդհատեցիերգըև(հայտարարել), որնախկհավաքեմփողը, ապակերգեմ: Իմռեպլիկնառաջբերեցքրքիջ: Տնօրենըբեմեկավ՝թաշկինակըձեռքին, ևօգնեցինձ՝դրամներըհավաքելու: Եսվախեցաորնադրանքիրենէպահելու:Հանդիսականներընկատեցինիմերկյուղը,ևդահլիճումքրքիջըսաստկացավ: Համոզվելով, որնափողըհանձնեցմորս, եսնորմիայնվերադար□աբեմևավարտեցիերգը: Երբմայրսբեմեկավինձտանելու, նրանդիմավորեցինորոտընդոստծափահարություններով:Այդպիսինէրիմառա□ին, իսկմորս՝վերջինելույթը: «Նորդռնապանը» ֆիլմումկամիդրվագ, ուրտնօրեննինձդուրսէանումաշխատանքից: Պաղատագինխնդրելովխղճալինձ՝եսսկսեցիձեռքիշարժումներովցույցտալ, որշատերեխաներունեմ՝մեկըմեկիցփոքր: Եսխաղումէիխեղկատակայինհուսալքմանայդտեսարանը, իսկմերտարեցդերասանուհին,միկողմկանգնած,նայումէրմեզ: Պատահաբարնայեցինրակողմը,և, իզարմանսինձ, նրաաչքերումարցունքտեսա:

– Եսգիտեմ, որդապետքէծիծաղառաջբերի,- ասացնա,- բայցնայումեմձեզև(արտասվել) ահա: Նահաստատեցայն, ինչեսարդենվաղուցէիզգում. եսօժտվածէիոչմիայնծիծաղ, այլևարցունքներառաջբերելուունակությամբ:

1. Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դու՛րս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը:

1. Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դու՛րս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը:
տն□րեն- տնօրեն

եր□ել -երգել

վերադար□ա  – վերադարձա
առա□ին – առաջին

 2. Ի՞նչէնշանակումպաղատագինբառը.

ա/ստիպված
բ/բարձրաձայն
գ/թախանձագին +
դ/սառնասրտորեն

3. Գրի՛րտրվածբառերիհոմանիշները.
ա/ մենակ     – միայնակ 

բ/  սաստիկ   -ուժգին

գ/ նոր              -չօգտագործված

դ/ փոքր      – ոչ մեծ

 4. Տրվածբառերիցորի՞դիմացէսխալնշվածնրատեսակը.

ա/բնակարան – պարզ +
բ/դռնապան – բարդ
գ/ունակություն – ածանցավոր
դ/մայրիկ – ածանցավոր

5. Տրվածբառերիցո՞րնէդրվածեզակիթվով.


ա/ լապտերների

   բ/ ծափահարությունների

   գ / աչքերում

   դ/դերասանուհին +

6. Տրվածբառերիցյուրաքանչյուրիդիմացնշվածէ, թեինչխոսքիմասէ: Ո՞րտարբերակումէսխալնշված.

ա/քրքիջ-ածական
բ/երգ-գոյական
գ/ելույթ-գոյական
դ/տեսարան-գոյական +

7. Տեքստի  մեջ  փակագծերում դրված բայերըանհրաժեշտձևովհամապատասխանեցրո՛ւտեքստին.

  տանել                տանում

թողնել-                    թողեց

հայտարարել                     հայտարարում

____________________                    _______________________

8. Տրվածնախադասությանմեջգտի՛րենթականևստորոգյալը.

Մայրիկսինձսովորաբարհետըտանումէրթատրոն:
ենթակա     մայրիկ

ստորոգյալ  թարտոն

9. Տեքստից դու՛րս գրիր ուրիշիուղղակիխոսքպարունակող մեկ նախադասությունը:
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

10. Տեքստումընդգծվածնախադասությանմեջբացէթողածմեկկետադրականնշան:Լրացրո՛ւ.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

11. Ո՞ւմէրպարտականՉապլինն իրառաջինելույթիհամար:
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
12. Ե՞րբտնօրենըորոշեցՉապլինինթույլ տալ բեմ բարձրանալ:
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————13. Ինչո՞ւՉապլինըընդհատեցերգը.

ա/ձայնըխզվեց
բ/վախեցավ, թետնօրենըհավաքածդրամներըպահելուէիրեն
գ/փողերըհավաքելունպատակով
դ/մոռացավերգիբառերը

14. Ինչպե՞ստարեցդերասանուհինընդունեցՉապլինի «Նորդռնապանը» ֆիլմումխաղացածդերը.

ա/նրանբոլորովինդուրչէրեկել

բ/անվերջծիծաղումէր

գ/աչքերումարցունքներէինհայտնվել

դ/ձանձրույթիցհորանջումէր

15. Ո՞րն էր ՉարլիՉապլինիհավատըիրդերասանականտաղանդինկատմամբ: ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s