20 052021

  1. Բառերից անջատի´ր նախածանցները:

Վերհանել, դժբախտ, անհնար, չկամ, չգալ, դժգոհ, անհեռատես, արտաբյուջե, ներմուծել:

Վերհանել – Վեր + հանել դժբախտ – դժ+բախտ անհնար – ան+հնար չկամ – չ + կ ամ չգալ – չ+գալ դժգոհ – դժ+գոհ անհեռատես,ն – ան+հեռատես, արտաբյուջե – արտ+ա+բյուջե ներ+մուծել

  1. Պարզ բառերին արմատներ ավելացրո´ւ և ստացի´ր բարդ բառեր:

Շուն, գինի, բույս, հույս, լույս, տարի, օր:

Շուն -շնաձուկ գինի – գինետուն բույս-բուսասեր հույս-հուսախաբ լույս-լուսավոր տարի -տարեմուտ օր- օրեցօր

ԷՈԳրի´ր բառերի առաջին արմատները չհնչյունափոխված ձևով և որոշի´ր, թե բառերում ինչ հնչյունափոխություն է կատարվել:

Օրինակ՝ լուսամուտ- լուս-լույս

Լուսամուտ, այգեպան, սիրահար, առվակ, գոտեպնդել, մթնել, հուսահատություն, ընկուզենի,  գրող, Էջմիածին: այգեպան – այգի սիրահար-սեր առվակ – առու գոտեպնդել – գոտի մթնել -մութ հուսահատություն – հուսահայ ընկուզենի – ընկույզ ուզ գրող – գրել Էջմիածին – Էջ

  1. Առանձնացրո´ւ գոյականները:

Աշխատելով, աշխատանք, հիշողություն, մազերից, հոգիներին, գեղեցիկ, դանդաղ, գեղեցկություն, մեղմորեն, խոսելով, գրիչով, խոսքով, վազելով, վազքով, սեղանում, անտառում, խոսում, գոռում, մեծանում, խոսքում, վերադառնալով, տնտեսուհի, հաճելի:

աշխատանք հիշողություն տնտեսուհի

5. Բառերը բաժանի´ր արմատների, ածանցների: Չմոռանա´ս հոդակապը:

        Օրինակ՝ Մարդակեր =մարդ+ա+կեր

+       Դասացուցակ, չտես, մարդակեր, յուղոտ, հացաման, ամանեղեն, լուսավոր, լուսամուտ, անտեսանելի, խոշորացույց, ցուցամատ, դռնակ, լավություն, անհոգնել, դժգոհ, քարոտ, պարսկուհի, հայուհի, Վրաստան: Դասացուցակ – Դաս+ա+ցուցակ չտես – չ+տես մարդակեր – մարդ+ա+կեր յուղոտ – յուղ + ոտ հացաման – հաց+աման ամանեղեն – ամա+նեղեն լուսավոր – լույս+ավոր լուսամուտ, – լույս+ա+մուտ անտեսանելի – ան+տեսանելի խոշոր+ա+ցույց, ցուցամատ – ցույց+ա+մատ դռնակ – դուռ+ն+ակ լավություն, – լավ+ություն, անհոգնել – ան+հոգնել դժգոհ – դժ+գոհ քար+ոտ

  • Ա խմբի բառերին միացրո´ւ Բ խմբի ածանցները և ստացի´ր նոր բառեր: հացեղեն հայուհի հնդկաստան անհոտ դժգոհ գարնանային

        Ա. Հաց, հայ, հնդիկ, հոտ, գոհ, գարուն

        Բ. Եղեն, ան(նախածանց), դժ(նախածանց), ային, ստան, ուհի

  1. Կետերի փոխարեն գրի´ր տրված բառերից մեկը:

Նստելու համար մի հարթ տեղ եմ փնտրում: (հարդ, հարթ)

Քամին ամբողջ հարդը բարձրացրել ու պտտում էր օդում: (հարդ, հարթ)
Տարբեր ախտեր քայքայել էին մարմինը: (աղտ, ախտ)
Փոշիով ու աղտ էր ծածկված փողոցը: (աղտ, ախտ)
Մի ուղտ քարավանից առանձնացել էր: (ուղտ, ուխտ)
Քո արած ուխտ թանկ է բոլորիս համար: (ուղտ, ուխտ)

  1. Տրված բառերը գործածելով՝ պատմություն հորինի՛ր:

Թախտ, զմրուխտ, նախշուն,  ճամփորդ, ճեղք, կողպեք, գաղտնիք, ճամփորդել,սանդուղք,  վախկոտ, տախտակ, եղբայր, նուրբ, երփներանգ, համբուրել:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s