22 05 2021

Թեստ 2

 1. Գրիր այն թիվը, որ հավասար է 9 հազարյակ 7 հարյուրյակ և 6 միավոր կարգային գումարելի ների գումարին:
 2. 9760         2)9076 3) 9670                      4)9706 +                      5)97760:
 3. Որքանո՞վ կփոքրանա 73976 թիվը, եթե նրա գրության հարյուրավորը փոխարինենք   0-ով:
 4. 9-ով          2) 90-ով          3) 999-ով                    4) 99-ով                      5) 900-ով:+
 5. Գումարիելիներիցմեկըմեծացրելեն8-ով, իսկմյուսըփոքրացրելեն3-ով: Արդյունքումգումարը
 6. կմեծանա11-ով               2) կփոքրանա11-ով              3) կմեծանա5-ով  +                             4) կփոքրանա5-ով              5) կմնանույնը:
 7. Կենդանաբանականայգուտոմսըմեծահասակիհամարարժի 4 եվրո, երեխայիտոմսը 1 եվրոյովավելիէժանէ: Քանի՞եվրոպետքէվճարիհայրըիրերկուերեխաներիհետկենդանաբանականայգիմտնելուհամար:

1) 5                 2) 6 +                 3) 12                4) 7                  4) 10:

 • Ընտրիրայնթվանշանը, որը5075<50*5 գրությանմեջ «*» -իփոխարենտեղադրելովանհավասարությունըճիշտլինի:
 • 8               2) 0                 3) 5  +               4) 4                 5) 6
 • Ընտրիրայնշարքը, որտեղթվերըդասավորվածենաճմանկարգով:
 • 4626, 5319, 78427, 62436

2) 78427, 62436, 5319, 4626                    

3) 78427, 62436, 4626, 5319         

4) 4626, 5319, 62436, 78427+

5) 40346, 39999, 39998, 29999

 • ժամըրոպեներովարտահայտածկլինի
 • 12 =720            2) 6    60×6=360             3) 20= 1200    60=3600    4) 30 =1800              5) 4=240
 • 5տ3ց50 կգ-ըկիլոգրամներովարտահայտածկլինի
 • 3550                   2) 5530                       3) 5035                       4) 5553                       5) 5350:+
 • Քանի՞ երկնիշ թիվ կա, որի տասնավորը փոքր է միավորից:
 • 26 +            2) 18 +              3) 9                 4) 30               5) 36:+
 • Գծագրումներկվածէպատկերի
 • մաը 2) մասը                    3) մասը                                           4) մասը  6/9+                  5) մասը:
 1. 904 և 14 թվերիտարբերությունըփոքրացրու 10 անգամ:89
 2. Թվայինհաջորդականությունըկազմվածէհետևյալկանոնով. առաջինանդամը1է, երկրորդանդամիցսկսածյուրաքանչյուրանդամըհավասարէիրնախորդիկրկնապատիկինգումարած 1: Գրեքայդհաջորդականությանչորրորդանդամը:
 3. 39-իև6-իարտադրալիցհանիր105-իև3-իքանորդը:36×6=234 234-105=129 129:3=43
 4. ACհատվածիերկարությունը6սմ 7մմէ,  BCհատվածինը՝ 8 սմ 4 մմ: ԳտիրABհատվածի   երկարությունըմիլիմետրերով:
 5. Հաշվիր   3900+( 2100:3-12×50)  արտահայտության արժեքը:4000
 6. Ուղղանկյանմիկողմը6սմէ, իսկմյուսկողմըայդկողմիկրկնակին է: Գտիրայն քառակուսու կողմը, որի պարագիծը հավասար է այդ ուղղանկյան պարագծին:6×2=12 (6+12)x2=36
 7. Պաղպաղակն արժի 300 դրամ:Արան այդպիսի 8 պաղապաղակ գնեց և վճարեց 5000 դրամ: Վաճառողը որքա՞ն պետք է վերադարձնի 8×300=2400 5000-2400=2400

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s