Էրիխ Ռասպե Բարոն Մյունխհաուզենիարկածները

 (հատված)

Ուշադի՛ր կարդա և կատարի՛ր առաջադրանքները։

Կողմնացույցչլինելուպատճառովմենքերկարժամանակթափառումէինքանծանոթծովերում։

Մերնավնանընդհատշրջապատումէինշնաձկներ, կետեր և ուրիշծովայինհսկաներ։

Վերջապեսդեմառանքայնպիսիմիձկան, որնայնքանմեծէր, այնքանմեծ, որգլխիմոտկանգնած, պոչըտեսնելչէինքկարողանում։

Երբայդձուկնուզեցջուրխմել, բերանըբացարեց, և ջուրըգետինմաննրակոկորդըհոսեց՝ իրհետևիցքարշտալովմերնավը։ Կարողեքպատկերացնել, թեմերմեջինչիրարանցումընկավ։ Մինչևանգամես, որայնքանքաջեմ, էլիվախիցդողդողացի։

Բայցձկանփորիմեջնավահանգստիպեսխաղաղէր։ Ձկանփորըլիքնէրնավերով, որագահկենդանինվաղուցէրկուլտվել։ Օ՜, եթեդուքգիտենայիք, թեինչպիսիխավարէրայնտեղ։ Չէ՞ որմենքչէինքտեսնում ո՛չ արև, ո՛չ աստղեր, ո՛չ լուսին։ Ձուկնօրականերկուանգամէրջուրխմում, և ամենանգամ, երբջուրընրակոկորդնէրհոսում, մերնավըբարձրանումէրհսկաալիքներիվրա։ Մնացածժամանակձկանփորիմեջչորէր։

Երբորջուրըցամաքեց, եսունավապետնիջանքզբոսանքի։ Այստեղմենքհանդիպեցինքողջաշխարհիծովայինների՝ շվեդացիների, անգլիացիների, պորտուգալացիների։ Նրանցթիվըձկանփորիմեջտասըհազարիէրհասնում։ Նրանցիցշատերնարդենմիքանիտարիապրումէինձկանփորում։ Եսնրանցառաջարկեցիհավաքվելուքննությանառնելայստոթբանտիցազատվելուծրագիրը։

Ինձնախագահընտրեցին, բայցհենցայնրոպեին, երբեսժողովըբացարի, անիծվածձուկնսկսեցնորիցջուրխմել, և մենքմերնավերըփախանք։

Մյուսօրըկրկինհավաքվեցինք, և եսհետևյալառաջարկնարի. երկուամենաբարձրկայմերըիրարկապենք և հենցորձուկըբերանըբացանի, դեմտանքծնոտներին։ Այնժամանակձկանբերանըբացկմնա, և մենքհեշտությամբդուրսկգանք։

Առաջարկությունսանցավմիաձայն։

Երկուհարյուրամրակազմնավաստիներկայմերըդեմտվինձկանծնոտներին, և նաայլևսբերանըփակելչկարողացավ։ Նավերնուրախ-ուրախձկանփորիցդուրսլողացին։

Պարզվեց, որայդհսկայիփորումյոթանասունհինգնավ է եղել, կարո՞ղեքպատկերացնել, թեինչահագինմարմինուներ։

Կայմերն, իհարկե, թողինքձկանբերանում, որնաայլևսոչոքիկուլտալչկարողանա։

Մենքդեպիափնուղղվեցինք, և եսշտապեցիցամաքդուրսգալ, հայտնելովուղեկիցներիս, որայլևսոչմիժամանակ և ոչմիտեղչեմգնա, որբավականենայննեղությունները, որկրեցի, իսկայժմհանգստանալեմուզում։

Իմարկածներըշատհոգնեցրելէինինձ, և որոշեցիհանգիստկյանքվարել։

Տեքստային առաջադրանքներ

  1. Ինչո՞ւ նավը հայտնվեց ձկան փորի մեջ, գունավորի՛ր ճիշտ պատասխանը։

1 միավոր

ա) Նավաստիները չէին նկատել ձկանը:

բ) Ձուկը սոված էր և կուլ տվեց նավը:

գ) Ձուկը ջուր խմեց, ջրի հետ նավն էլ հայտնվեց փորի մեջ:

դ) Պատճառը նշված չէ:

 2 . Ի՞նչ առաջարկ արեց հեղինակը ձկան փորում վաղուց գտնվողներին, որ կարողանան դուրս գալ ձկան փորից:որ ։1 միավոր

 3.Նավաստիներն ինչո՞ւ կայմերը թողեցին ձկան բերանում:նա այլևս ոչ ոքի կուլ տալ չկարողանա։

4․ Տեքստից դո՛ւրս գրիր մեկ պատմողական նախադասություն և դարձրո՛ւ հարցական։ 1 միավոր

  • Բառե՛ր ավելացրու տրված նախադասությանը։ 1 միավոր

Ձուկը բացեց բերանը։

Բառային առաջադրանքներ

  1. Տրված բայերը դարձրո՛ւ գոյականներ։1 միավոր

լողալ- լող

հանգստանալ- հանգիստ

խաղալ- խաղ

զրուցել- զրույց

  • Տեքստից դո՛ւրս գրիր թվականները։ 1 միավոր
  • Գոյականներից առաջ գրի՛ր՝ինչպիսի հարցին պատասխանող բառեր։ 1 միավոր

․սիրուն․․ ձուկ

․մեծ․․ նավ

․հրաշք․․ ճանապարհորդ

․․կա․ ծով

  • Գրի՛ր տեքստում դեղինով ընդգծված բառերի հոմանիշները։1 միավոր
  • Գրի՛ր տեքստում կանաչով ընդգծված բառերի հականիշները։ 1 միավոր

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s