21 02 2022

Թեմա՝ Պատիկ – փաթեթ 1

Թվի պատիկ են այն թվերը, որոնք այդ թվի վրա բաժանվում են առանց մնացորդի։ այո

Օրինակ՝ 2-ի պատիկ են այն թվերը, որոնք 2-ի բաժանվում են առանց մնացորդի։

Ստացվում է, որ բոլոր զույգ թվերը  2-ի պատիկ թվեր են, քանի որ բոլոր զույգ թվերը բաժանվում են 2-ի։ այո

2-ի պատիկներն են՝ 2, 4,6,8,10,12,14,16,18,20,

Ստացվում է  2-ի պատիկներից ամենափոքրը 2-ն է։ այո

Ցանկացած թվի միպատիկը գտնելու համար այն բազմապատկում ենք 1-ով։ այո

Օրինակ՝  5-ի  միպատիկը կլինի՝ 5‧1=5-ը։ այո

Ցանկացած թվի կրկնապատիկը  գտնելու համար այն բազմապատկում ենք 2-ով։

Օրինակ՝  5-ի  կրկնապատիկը  կլինի՝ 5‧2=10-ը։ այո

Ցանկացած թվի եռապատիկը  գտնելու համար այն բազմապատկում ենք 3-ով։ այո

Օրինակ՝  5-ի  եռապատիկը  կլինի՝ 5‧3=15-ը։այո

Ցանկացած թվի  քառապատիկը  գտնելու համար այն բազմապատկում ենք 4-ով։ այո

Օրինակ՝  5-ի  քառապատիկը  կլինի՝ 5‧4=20-ը այո

Ցանկացած թվի  հնգապատիկը   գտնելու համար այն բազմապատկում ենք 5-ով։

Օրինակ՝  5-ի  հնգապատիկը կլինի՝ 5‧5=25-ը։այո

Այսպիսով՝ 5-ի պատիկներն  են՝  5;10;15;20;25;30;35;40

Ինչպես նկատեցիք, 5-ի պատիկները կարելի է ստանալ նաև   5-ին հաջորդաբար 5 ավելացնելով՝

5,5+5=10, 10+5=15, 15+5=20, 20+5=25, 25+5=30 30+5=35 35+5=40

5-ի  ամենափոքր պատիկը 5-ն է։  5

Առաջադրանքներ․

 1. Գտիր  7-ի  կրկնապատիկը։7×2=14
 2. Գտիր  6-ի  եռապատիկը։ 6×3=18
 3. Գտիր   8-ի  քառապատիկը։8×4= 32
 4. Գտիր  10-ի  հնգապատիկը։  10×5= 50
 5. Գտիր  4-ի  տասնապատիկը։  4×10= 40 
 6. Թվարկիր  2-ի  պատիկ մի  քանի թիվ,  որոնք փոքր են 20-ից։ 2,4,6,8,10,12,14,16,18,,
 7. Թվարկիր   3-ի պատիկ մի քանի թիվ։ Ո՞րն է 3-ի պատիկ ամենափոքր թիվը։ 3,6,9,12,
 8. Գրեք  6-ի  պատիկ մի քանի թիվ, որոնք փոքր են 54-ից։ 6,12,18,24,30,36,42,48,,
 9. Գրեք  8-ի  պատիկ մի քանի թիվ։ Ո՞րն է 8-ի պատիկ ամենափոքր թիվը։ 2,4,6,8,
 10. Թվարկիր 7-ի պատիկ մի քանի թիվ, որոնք մեծ են 30-ից։7,14,21,28
 11. Թվարկիր  9-ի պատիկ մի քանի թիվ։ Ո՞րն է 9-ի պատիկ ամենափոքր թիվը։ 9,18,27,36,45
 12. Թվարկիր 10-ի պատիկ մի քանի թիվ, որոնք փոքր են 70-ից։ 10,20,30,40,50,60,
 13. Թվարկիր  12-ի պատիկ մի քանի թիվ, որոնք մեծ են 24-ից։24,36,48,
 14. Գրեք  13-ի  պատիկ մի քանի թիվ։ Ո՞րն է 13-ի պատիկ ամենափոքր թիվը։ 13,26,3842
 15. Ո՞րն է ամենափոքր երկնիշ թվի վեցապատիկը։2×6=12
 16. Ո՞րն է ամենամեծ  միանիշ թվի կրկնապատիկը։ 9×2=18
 17. Ո՞րն է ամենափոքր  եռանիշ թվի տասնապատիկը։ 100×4=400
 18. Ո՞րն է ամենափոքր  քառանիշ թվի քառապատիկը: 1000×4=4000

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s