18 04 2022

Ինքնաստուգում

  1. Գումարեքկոտորակները։

=

=

=

==

  • Կատարեք կոտորակների հանում։

==

==

==

===

  • Կատարեք բազմապատկում․

==

==

  • Թիվըներկայացրեքերկուսովորականկոտորակներիարտադրյալիտեսքով․

=

  • Կատարեք  բաժանում։

==

==

==

  • Աստղանիշիփոխարենի՞նչթիվգրելուդեպքումկստացվիհավասարություն։

=

=

  • Թվերըբերելընդհանուրհայտարարիևդասավորելնվազմանկարգով։

=xx=x

  • Անահիտըիրունեցած 6000 դրամի  3/5  մասըվճարեցգրքիհամար, իսկմնացածի 1/4  մասը՝գունավորթղթերիհամար։Ինչքա՞նդրամծախսեցԱնահիտը։1)6000:5×3=1200×3=3600  2)3600:4×1=900դրամ
  • Քանի՞մետրէ    29/40   կիլոմետրը։ 1000:40×29=25×29=725մ
  • Գտեք  240և 72թվերիամենամեծընդհանուրբաժանարարըևամենափոքրընդհանուրբազմապատիկը։